Het participatiehuis

Wat?

Het participatiehuis is een kijkwijzer om de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op school in beeld en in kaart te brengen.

Aan de hand van een individuele oefening, gevolgd door een groepsgesprek krijg je zicht op de sterke punten op vlak van ouderbetrokkenheid en -participatie, maar ook waar nog werk aan is.

Het participatiehuis illustreert verschillende vormen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.. De overgang van ouderbetrokkenheid naar ouderparticipatie is niet strikt af te bakenen, maar ouderbetrokkenheid is wel de voorwaarde tot ouderparticipatie. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn evenwaardig voor het uitbouwen van een goede relatie ouder- kind- school.

Doel

Vanuit het Participatiehuis de reeds bestaande initiatieven in kaart brengen en mogelijke werkpunten en dromen onder de aandacht brengen.

Meerwaarde
Vertrouwen als fundament en haar bouwstenen

Het wederzijds vertrouwen vormt het noodzakelijk fundament voor de drie actoren in een school: de ouder(s), de leerling en het schoolteam.

De vijf bouwstenen verstevigen de basis en zijn noodzakelijk wanneer alle actoren met elkaar in interactie treden.

Ouderbetrokkenheid en -participatie op school kan enkel groeien wanneer alle actoren samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, nl. een maximale ontplooiing en ontwikkeling van alle leerlingen. Dit kan enkel gerealiseerd worden wanneer alle partners als gelijkwaardig worden beschouwd. Het standpunt van de leerling, de ouder en het schoolteam kan verschillen, maar iedere mening telt mee. Interacties zijn ook steeds open (iedere partij weet wat er speelt), constructief en respectvol.

De muren van het participatiehuis

De muren van het participatiehuis bakenen de verschillende kamers af. Hierin wordt de wisselwerking tussen de verschillende actoren op een school in beeld gebracht.

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie kan zich op verschillende manieren uiten. Het kan gaan van meeleven met de leerling tot mee verantwoordelijkheid opnemen voor het schoolgebeuren. Deze acties bevinden zich bovenaan: meeleven, meeweten, meehelpen, meedenken en meebepalen.

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie krijgt vorm binnen de verschillende relaties tussen de betrokken actoren (linker kolom).

Extra

Je kan het moeilijker maken door de deelnemers een * te laten zetten bij de 3 belangrijkste zaken en deze items worden dan besproken. Je kan het gemakkelijker maken door met beeldmateriaal (foto’s, uitnodigingen, …) van voorbije activiteiten te werken.