Organisatie ouderwerking

'Ouderwerking' is een breed begrip. Er bestaan verschillende vormen van ouderwerking, je vindt ze hieronder terug. Zowel startende als reeds bestaande ouderwerkingen kunnen hier nuttige informatie vinden.

 

Onder deze vorm heeft de ouderwerking geen wettelijke binding met de school. Door het organiseren van activiteiten in samenspraak met de school is ze er natuurlijk nauw mee verbonden.

De feitelijke vereniging bestaat juridisch niet, maar wel in de praktijk als groep van ouders (natuurlijke personen). Ze heeft geen wettelijke rechten en plichten. Er is een informatieplicht naar alle leden (vrijwilligers) op basis van de vrijwilligerswet.

De ouderwerking kan eventuele inkomsten, verkregen door het organiseren van activiteiten, zelfstandig beheren en aanwenden. Best gebeurt dit in overleg met de school zodat de gelden optimaal en zinvol gebruikt worden ten gunste van de school en de kinderen (leerlingen).

Deze gelden mogen niet vermengd worden met de (gemeentelijke) gelden van de school.

Wanneer de ouderwerking duurzame materialen aan de school schenkt of in financiële middelen voorziet, kan dit best gebeuren via een schenkingsformulier. Reden hiervoor is dat zowel financiële als materiële schenkingen automatisch eigendom worden van de gemeente. Het schenkingsformulier officialiseert dit.

Ook voor provinciale scholen kan het schenkingsformulier een handige oplossing zijn.

De leden van de ouderwerking vallen wat burgerlijke aansprakelijkheid (BA) betreft onder de schoolpolis.

Mogelijk lichamelijke ongevallen (LO) van de leden worden niet gedekt door de schoolpolis. Hiervoor heeft de gemeente een eigen polis die de dekking van gemeentelijke vrijwilligers voorziet. Het is best om dit bij de gemeente na te vragen.

Zowel voor burgerlijke aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen is de  voorwaarde dat de activiteit van de ouderwerking als schoolactiviteit erkend wordt.

Wanneer de ouderwerking een activiteit organiseert die niet erkend wordt als schoolactiviteit dient zij zelf de nodige verzekeringen (BA en LO) hiervoor af te sluiten.

Het is een goed idee om als ouderwerking een huishoudelijk reglement op te stellen. Heb je hier hulp bij nodig, contacteer KOOGO, wij helpen je graag verder.

Als ouderwerking kan je ook een vzw-structuur hanteren. De vzw is een zelfstandige rechtspersoon. Ook onder deze vorm is er geen wettelijke binding met de school. Door het organiseren van activiteiten in samenspraak met de school is de vzw er natuurlijk nauw mee verbonden. Ook hier is er een informatieplicht naar alle leden (vrijwilligers) op basis van de vrijwilligerswet.

Wij raden deze organisatievorm enkel aan wanneer je als ouderwerking personeel in dienst hebt (bv. voor- en naschoolse opvang), beschikt over een eigen (school)bus of over aanzienlijke financiële middelen. Een nadeel van de vzw-structuur zijn de ruime administratieve verplichtingen.

De vzw is verplicht een boekhouding te voeren volgens de vzw-wetgeving. Het beheer en de besteding van de gelden gebeurt door de Raad van Bestuur van de vzw, overeenkomstig de statuten van de vzw. De vzw-statuten voorzien dat de besteding gebeurt in het voordeel van de school waarvoor de ouderwerking actief is.

De gelden mogen niet vermengd worden met de (gemeentelijke) gelden van de school.

Omdat de vzw een zelfstandige rechtspersoon is moet ze zelf alle verzekeringen afsluiten. Dit houdt in een polis voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) én lichamelijke ongevallen (LO) voor alle vrijwilligers waarop ze een beroep doet én voor alle georganiseerde activiteiten. Ze is als organisatie verantwoordelijk voor de correct genomen beslissingen en de georganiseerde activiteiten.

Sommige ouders sluiten aan bij de oudervereniging of zetelen in de ouderraad. De school moet zo’n ouderraad oprichten als minstens 10% van de ouders dat vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft.

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alle thema's waarover de schoolraad bevoegdheid heeft.

De ouderraad houdt alle ouders op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

De ouderraad wordt samengesteld voor 4 jaar. De zetelende ouderraad bepaalt hoe de volgende ouderraad zal worden samengesteld. Hij brengt alle ouders hiervan op de hoogte, zodat elke ouder die dat wil zich kandidaat kan stellen. Als de zetelende ouderraad geen richtlijnen vastlegt voor de samenstelling van een nieuwe ouderraad, organiseert het schoolbestuur, samen met de schoolraad, verkiezingen. De ouderraad heeft een huishoudelijk reglement. Heb je hulp nodig bij het opstellen van het huishoudelijk reglement, contacteer KOOGO. Wij helpen je graag verder.

Bron: Departement Onderwijs en Vorming

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. In het secundair onderwijs hebben ook vertegenwoordigers van de leerlingen een zitje in de schoolraad. In het buitengewoon onderwijs beslist de directeur samen met de leerkrachten of het opportuun is om 1 of meer leerlingen in de schoolraad op te nemen.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar. De pedagogische raad, de ouderraad en de leerlingenraad duiden hun afgevaardigden voor de schoolraad aan. Dat kan, maar moet niet via verkiezingen. Is er geen ouderraad of leerlingenraad, dan organiseert het schoolbestuur verkiezingen bij alle ouders en leerlingen.

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Als de schoolraad vindt dat de school de regels over inspraak en participatie niet naleeft, kan ze klacht indienen bij de Commissie zorgvuldig bestuur. Ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur zelf kunnen bij die commissie terecht met vragen of problemen.

Schoolraden werden ingevoerd op 1 april 2005 via het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie en de Vlaamse Onderwijsraad (hierna Participatiedecreet genoemd).

In schooljaar 2016-2017 liep de derde periode van 4 schooljaren af, en dienden er voor een volgende periode (2017-2021) nieuwe schoolraden te worden samengesteld.

Een huishoudelijk reglement is verplicht voor een schoolraad. Vragen i.v.m. het huishoudelijk reglement kunnen gesteld worden door de directie van de school aan OVSG of POV.

Bron: Departement Onderwijs en Vorming

KOOGO Infofilm - De schoolraad deel 1

KOOGO Infofilm - De schoolraad deel 2