Privacybeleid

november 2022

1 INLEIDING

KOOGO vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij respecteren jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de types van persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • enkel die gegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de vermelde doeleinden;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:OVSG/OVSG plus, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel, koogo@ovsg.be.

2 WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • ledenadministratie;
 • om in interactie te kunnen gaan met het platform;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het versturen van opvolgingsmails;
 • voor communicatie rond netwerkvorming.

De rechtsgrond voor deze verwerkingen is ofwel een overeenkomst, ofwel een toestemming, ofwel een wettelijke of reglementaire bepaling (o.a. vzw-regelgeving…).
Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en verder verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam;
 • contactgegevens: e-mail, adresgegevens (verzend- en factuurgegevens)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

3 VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen en uitbouwen van de site (WordPress
 • het verzorgen van de internetomgeving (Combell);
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, publicaties en uitnodigingen (Mailchimp).
 • het afnemen van bevragingen (LimeSurvey)
 • het verzorgen en uitbouwen van de webshop (Woocommerce)

Wij geven enkel persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze derde partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is of als je toestemming hebt gegeven.
Je hebt het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor je deze introk.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU tenzij er voor de doorgifte een adequaatheidsbesluit, een passend beschermingsniveau of een specifieke afwijking is.

4 BEWAARTERMIJN

We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of niet langer dan de wet voorschrijft.

 • persoonlijke identiteitsgegevens: voor de duur van het gebruik van de webtool (login op het platform) of zolang de dit is vereist;
 • contactgegevens: voor de duur van het gebruik van de webtool (login op het platform) of zolang dit is vereist;
 • persoonlijke kenmerken: voor de duur van het mix-project.

5 BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen elke onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens ons van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We beschermen onze systemen tegen malware. we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

6 JOUW GEGEVENS, JOUW RECHTEN

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering (indien mogelijk) van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers, tenzij de verwerking noodzakelijk is bij het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst of wanneer de verwerking is opgelegd door een wettelijke of reglementaire verplichting.
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken, zodat je gegevens niet bij de verkeerde persoon of partij terechtkomen.

7 KLACHTEN

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij dat je hierover direct contact met ons opneemt.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8 WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Toekomstige aanpassingen aan deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Bekijk deze privacyverklaring af en toe opnieuw om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.Winkelwagen
Scroll naar boven