Zittenblijven! Wie beslist?

over overgaan of overzitten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs

hoe zit dat juist?

je kind zit in de kleuterschool

Een kind stapt meestal over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is. Of juister: op 1 september van het jaar waarin het 6 wordt. Het is wel al leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar. Is je kind al 6, maar nog niet klaar voor het eerste leerjaar? Dan kan de ouder beslissen om het nog 1 jaar langer kleuteronderwijs te laten volgen. Dus als ouder beslis je of je kind overgaat naar het eerste leerjaar of nog een jaartje in de kleuterschool blijft.

Let op:

Om in het eerste leerjaar te kunnen starten moet je kind aan een aantal toelatingsvoorwaarden voldoen:

  • Je kind moet het voorgaande schooljaar ten minste 290 halve dagen aanwezig geweest zijn.

  • Bij een negatief advies van de klassenraad voor de beheersing van het Nederlands, moet de leerling een taalintegratietraject volgen.

Meer informatie over deze toelatingsvoorwaarden vind je hier.

Is je kind al voor de leeftijd van 5 jaar klaar voor het 1ste leerjaar? Met een gunstig advies van de klassenraad kleuteronderwijs of een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs en een advies van het CLB kan je kleuter vervroegd in het lager onderwijs stappen. Maar als ouder heb je het laatste woord en kan je beslissen om je kind in het kleuteronderwijs te houden.

 

Je kind zit in het lager onderwijs 

Overgaan naar een volgend leerjaar?

Of je kind naar een volgend leerjaar mag overgaan, beslist de school. De school zegt dus in welk leerjaar een leerling thuishoort en dus ook of het een jaar moet ‘zittenblijven’. Hoe de school omgaat met overgaan of zittenblijven staat meestal in het schoolreglement.

Gaat de ouder niet akkoord? Tegen de beslissing tot zittenblijven bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het is mogelijk dat een andere school beslist dat de leerling wel mag overgaan naar een volgend jaar of leerlingengroep. Dat is de autonome bevoegdheid van die school.

Overgaan naar het secundair?

De periode in het lager onderwijs duurt in principe 6 jaar. Is je kind een regelmatige leerling geweest? Dan beslist de klassenraad of je kind de doelen uit het leerplan voldoende beheerst. Als dat zo is, heeft je zoon of dochter zijn eerste getuigschrift op zak: dat van het basisonderwijs. Het is zijn toegangsticket tot de A-stroom van het secundair onderwijs. Wil je toch dat je kind naar de B-stroom gaat? Dan kan dat alleen als het CLB, de klassenraad én de ouders akkoord zijn.

Heeft je kind het zesde leerjaar van de lagere school afgerond, maar kreeg hij geen getuigschrift? Dan kan het starten in het eerste leerjaar B.

Ook kinderen die het zesde leerjaar niet gevolgd hebben, kunnen in het eerste leerjaar B starten zonder getuigschrift basisonderwijs. Voorwaarde is wel dat ze 12 zijn of worden vóór 31 december van het lopende schooljaar. Leerlingen die in het eerste leerjaar B geslaagd zijn, krijgen automatisch een getuigschrift van het basisonderwijs. Ze kunnen dan kiezen om naar 2B te gaan of over te stappen naar het 1ste leerjaar in de A-stroom.

Leerlingen die 15 jaar worden, kunnen niet meer in de lagere school terecht.

Uitzondering:

  • De leerling moet de lagere school niet op 6 jaar afwerken. De klassenraad kan een hoogbegaafde leerling sneller een getuigschrift basisonderwijs geven. Dan kan de leerling naar het secundair overstappen.

Je kind zit in het secundair onderwijs 

Overgaan naar een volgend jaar in het secundair onderwijs?

De klassenraad beslist. De klassenraad geeft A-, B- of C‑attest. Leerlingen gaan in het secundair onderwijs naar het volgende leerjaar als ze een oriënteringsattest A of B hebben gekregen:

  • A‑attest betekent dat ze geslaagd zijn en tot het volgende leerjaar worden toegelaten.

  • Een B‑attest houdt in dat de leerling geslaagd is en naar een volgend leerjaar over mag, maar niet naar om het even welke studierichting.

Uitzondering:

  • In het eerste leerjaar van de eerste graad krijgt de leerling geen B-attest meer, maar een A-attest met een uitsluiting (clausulering). Met een A-attest met uitsluiting kan de leerling in principe niet overzitten, tenzij het een uitgebreide clausulering betreft. Dan kan overzitten wel, zonder advies van de klassenraad.

  • Ook met een B-attest kan je blijven zitten wanneer de klassenraad een gunstig advies geeft. Bij een ongunstig advies van de klassenraad moet je overstappen naar het hogere leerjaar. Kreeg je kind een uitgebreide clausulering, dan mag het altijd kiezen om het jaar over te doen in dezelfde richting.
  • Een C‑attest betekent dat de leerling niet geslaagd is voor het voorbije schooljaar, en dus moet ‘blijven zitten’. De leerling mag niet overgaan naar een hoger leerjaar. Verandering van studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag wel.

Let op:

  • In sommige gevallen mag een kind ook overgaan op basis van leeftijd: naar het tweede leerjaar B mag je als je 14 bent, naar een derde jaar arbeidsmarktfinaliteit – bso als je 15 bent.

  • Bij een overstap van de B-stroom naar de A-stroom blijft een leerling in eenzelfde jaar, maar is er geen sprake van overzitten.

Ben je niet akkoord met het attest dat je kind op het einde van het jaar kreeg? De procedure staat in het schoolreglement: alleen via de weg die daar beschreven staat, kan je tegen de beslissing in beroep gaan.

Bron: KLASSE 

Heb je vragen of bedenkingen over het advies van de school? Kijk altijd het schoolreglement na en ga met de school in gesprek.

contactgegevens

Wil je meer weten over onderwijs voor zieke kinderen, neem dan contact op met Samira van KOOGO.

Nuttige links

Informatie over de toelatingsvoorwaarden: onderwijs.vlaanderen.be  

Informatie over zittenblijven, overgaan, een jaar overslaan, evaluaties: onderwijs.vlaanderen.be

vragen?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw vragen.

Zoektermen: Overgaan, Zittenblijven, Dubbelen, Overzitten

Winkelwagen
Scroll naar boven