Inschrijven op school

Wanneer moet je je kind inschrijven?

Je moet je kind op school inschrijven als het:

 

 • voor het eerst naar school gaat (bv. kleuterklas),
 • de overstap maakt van de lagere school naar het secundair onderwijs,
 • van school verandert.

Wacht niet te lang om je kind in te schrijven in een kleuterschool, zeker als het in november of december geboren is. Informeer het best al een eerste keer bij een school als je kind negen of tien maanden oud is.
Als je kind in dezelfde school blijft, moet je het niet elk schooljaar opnieuw inschrijven.

Maar opgelet: in sommige scholen moet je je kind wel inschrijven als het overgaat van de kleuterklas naar de lagere school. De school moet dat vermelden in het schoolreglement. Vraag het na bij de school!

Gaat je kind voor het eerst naar de kleuterklas?


Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.
Een school kan kiezen voor een instapklasje voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. Of voor kleuters van 2,5 en 3 jaar in hetzelfde klasje. De school beschikt over een aantal uren voor kinderverzorging in de kleuterklas.
Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Instapdatum berekenen

Bereken de eerstvolgende instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.
Je krijgt de eerstvolgende instapdatum op het moment van de berekening. Dus geen datum in het verleden.

Zindelijkheid

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de kleuterschool.
Een school mag wel van jou verwachten dat je aan de zindelijkheid van je kind werkt. Met vragen over zindelijkheidstraining kan je terecht bij Kind en Gezin - Zindelijkheid.

Buitengewone kleuterschool

In het buitengewoon kleuteronderwijs kan een kind vanaf 2,5 jaar naar school. Er zijn geen instapdata.
Om je kind in te schrijven heb je wel een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Daar staat in welk type onderwijs het beste bij je kleuter past.

Niet verplicht, wel een aanrader

De eerste jaren in het kleuteronderwijs zijn in Vlaanderen niet verplicht. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is je 5-jarige kleuter wel leerplichtig
Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

5-jarigen leerplichtig vanaf schooljaar 2020-2021

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplichtige leeftijd naar 5 jaar. Vanaf dan zijn 5-jarige kinderen leerplichtig. Een 5-jarige kleuter moet minstens 290 halve dagen naar school in het Nederlandstalig kleuteronderwijs, ook om recht te hebben op een schooltoeslag.
In het begin van de 3de kleuterklas zal een taalscreening georganiseerd worden. Kinderen met taalachterstand moeten de rest van het schooljaar bijgewerkt worden. Blijkt de achterstand op het einde van het schooljaar nog te groot, dan kan de klassenraad beslissen dat het jaar moet overgedaan worden.
Ouders hebben de mogelijkheid om het advies van de klassenraad niet op te volgen. Dan moet het kind in het 1ste leerjaar een taalbadklas of een volwaardig alternatief volgen.

Enkele filmpjes:

Vooraf inschrijven en tijdig informeren
Vergeet niet om je kind vooraf en tijdig in te schrijven tijdens de inschrijvingsperiode van de school of via digitale aanmelding en inschrijving in je stad of gemeente.
Wacht niet te lang om je al te informeren bij een school. Ook bij Kind en Gezin kan je terecht voor informatie. 

Inschrijvingsperiodes

Je kind inschrijven kan in het schooljaar vóór het naar (een nieuwe) school gaat. De startdatum van de inschrijvingen kan verschillen.
Voor het basisonderwijs

 • In sommige scholen vanaf de 1ste schooldag van maart
 • In sommige scholen al vanaf 1 september

In sommige scholen of gemeenten moet je eerst aanmelden voor je kan inschrijven.

Voor het secundair onderwijs

 • Voor het 1ste jaar secundair: vanaf de 1ste schooldag van maart (of in sommige scholen vanaf de 1ste schooldag na de kerstvakantie).
 • Voor het 2de tot en met 7de jaar secundair: ten vroegste na de paasvakantie
 • Voor het deeltijds beroep secundair onderwijs of voor de leertijd: ten vroegste na de paasvakantie

Elke school is verplicht de startdatum van de inschrijvingen bekend te maken. Vraag ernaar op school.
In sommige scholen of gemeenten moet je eerst aanmelden voor je kan inschrijven.

Bekijk de video van Klasse: Naar het secundair

Wie eerst inschrijft, krijgt als eerste een plaats

De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar er zijn uitzonderingen:

 • Bepaalde kinderen krijgen voorrang. Zij mogen eerder inschrijven dan de anderen.
 • In sommige scholen moet je je kind aanmelden voor je het kan inschrijven. Als eerste aanmelden betekent niét altijd als eerste een plaats krijgen. Ook de afstand van de woonplaats tot de school, het toeval ... kan een rol spelen.

Voorrangsgroepen

De volgende groepen krijgen voorrang en mogen eerder inschrijven dan de anderen:

 • Broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen
 • Kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers …
 • In Brussel: kinderen met een ouder die Nederlands kent
 • In sommige scholen: indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen
 • In sommige scholen voor secundair onderwijs: leerlingen van de lagere school die op dezelfde campus ligt.

De voorrangsregels gelden:

 • In de kleuterschool
 • In de lagere school
 • In het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs
 • In het buitengewoon onderwijs

Mix van leerlingen uit allerlei soorten gezinnen

Sommige scholen willen leerlingen uit alle soorten gezinnen een plaats geven. Ze leggen daarom op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveren voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen.
Indicatorleerlingen zijn:

 • Kinderen uit gezinnen die in het lopende schooljaar of het voorgaande schooljaar een schooltoeslag ontvingen
 • Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs

Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande criteria.

Aanmelden en inschrijven voor schooljaar 2020-2021

Wil je je kind inschrijven in een kleuterschool, lagere school of secundaire school voor schooljaar 2020-2021? Ga niet naar de scholen, is momenteel niet toegestaan door coronamaatregelen!

 • Alle inschrijvingen waarvoor fysieke aanwezig vereist is, worden opgeschort tot en met 5 april (wellicht zal dit ook nog verlengd worden). Mogelijks zijn er scholen die door deze omstandigheden nog digitaal aanmelden zullen voorzien. Volg de informatie op de website van de school.
 • Digitale aanmeldingen blijven doorgaan, ook met het coronavirus. Volg de tijdslijn goed op!

Na het aanmelden geldt dat de kinderen kunnen ingeschreven worden: dat gebeurt door het pedagogisch project en schoolreglement digitaal te ondertekenen voor akkoord of aan de school te vragen deze documenten per post op te sturen voor ouders die niet digitaal kunnen inschrijven.

Veranderen van school

Als je kind al ingeschreven is, dan kan je nog veranderen van school. Natuurlijk wel op voorwaarde dat er plaats is in de andere school. Veranderen kan op elk moment van het schooljaar. Vertel aan de nieuwe school dat je kind al eerder ingeschreven was. De nieuwe school brengt de oude school op de hoogte van de schoolverandering. Let wel: voor het veranderen van studierichting in het secundair onderwijs gelden specifieke regels.

Extra informatie

 • Voorrang in Brussel: bewijs je kennis van het Nederlands
 • Een school (secundair onderwijs) kiezen voor een leerling met een leerstoornis
  In dit artikel vind je concrete tips voor ouders en leerkrachten die een kind met een leerstoornis kunnen verder helpen. Verder vind je een checklist om voor deze kinderen makkelijker een school te kiezen. Checklist schoolkeuze secundair onderwijs (letop.be) bekijken in PDF formaat of Checklist schoolkeuze secundair onderwijs (letop.be) downloaden in Word-formaat.
 • Onderwijskiezer
  Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.
 • Een kind van gescheiden ouders inschrijven op school: zo doe je dat
  Scholen staan soms in een moeilijke positie door ouders in scheiding. Het inschrijvingsmoment kan cruciaal zijn om dat te voorkomen. De gratis te downloaden inschrijvingsbundel van de intersectorale werkgroep HoogConflictueuze Scheiding helpt je. Inclusief standaardbrief en inschrijvingsformulier.

kaart vlaanderen

Informatie per gemeente

Hier vind je per stad of gemeente de website en een e-mailadres voor meer informatie: wie kan inschrijven, wanneer en waar.
Staat je gemeente niet in de lijst? Dan is er geen algemene informatie beschikbaar, want in je gemeente is er geen lokaal overlegplatform. Vraag informatie aan de school waar je wil inschrijven!