Missie en visie KOOGO

Onze missie

Het versterken van de interactie en het partnerschap tussen ouders en school in functie van het leer- en opvoedingsproces van de leerling. 

 

Onze visie

KOOGO engageert zich om ouders, ouderverenigingen en ouderraden in scholen en schoolraden te informeren, sensibiliseren, ondersteunen en adviseren. Dit rond alle mogelijke ouderaangelegenheden binnen de onderwijscontext.

KOOGO speelt in op de actualiteit en de specifieke noden van de ouders.

KOOGO vindt dat het stimuleren van ouders om deel te nemen aan de schoolcultuur via ouderverenigingen en ouderraden een positieve bijdrage levert aan het verbeteren van de participatie en de ontplooiingskansen van ouders.

KOOGO wil ouderverenigingen en schoolteams bijstaan in het realiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.

KOOGO ondersteunt ouders om samen met de school te werken aan de algemene verbetering van het onderwijs en de opvoeding van kinderen en jongeren die schoollopen in het officieel gesubsidieerd onderwijs.

KOOGO ziet, in navolging van het internationaal verdrag van de rechten van het kind, ouders als eerste verantwoordelijken in de opvoeding van hun kinderen. Om die taak ten volle op zich te kunnen nemen is het belangrijk dat ouders kunnen participeren aan het schoolbeleid. Wij willen bij het uitwerken van onze taken oog hebben voor de bestaande diversiteit tussen ouders, ouderverenigingen en ouderraden. Elke ouder moet, ongeacht zijn of haar achtergrond, kansen krijgen tot inspraak en participatie aan het schoolbeleid. Elke ouder, leerling en lid van het schoolteam moet zich een partner voelen in het uitbouwen van kwaliteitsvol onderwijs.

Samen school maken, daar maken wij werk van !