Succesfactoren

Naar aanleiding van een onderzoek omtrent ouderbetrokkenheid uitgevoerd door de drie ouderkoepels kwamen onderstaande succesfactoren naar voor.

 • Er is een goede relatie tussen de ouderraad en het onderwijzend personeel en de directie. Problemen kunnen vlot besproken worden, er is geen kloof tussen directie en ouders. Het is een school die open staat voor de mening van de ouders
 • De laagdrempeligheid, ouders kunnen dagelijks binnen komen, niet tot aan de schoolpoort; waardoor leerkrachten hen ook kunnen aansporen om deel te nemen aan schoolse activiteiten of hen aan te spreken op hun talenten.
 • Dat we een kleine school zijn. Een betrokken directie, die de mening van ouders belangrijk vindt. De school die van ouders partners maakt. (bijvoorbeeld: Klassenraad voor ouders)
 • De ouderraad is actief en zet heel wat activiteiten op. Het is en blijft zoeken naar wat ouders meer kan betrekken bij de school en bij de activiteiten van hun kinderen. Maar feestelijkheden en speciale evenementen werken een grotere betrokkenheid in de hand en dragen bij tot een goede sfeer.
 • Het feit dat de directie (en leerkrachten) bij ons op school dit niet zien als een verplicht nummertje. Ouderbetrokkenheid is een evidentie. Zeer belangrijk in dat opzicht zijn de vier oudercontacten en de positieve betrokkenheid van directie en leerkrachten bij de ouderraad.
 • Uitwerken en uitvoeren van initiatieven die ervoor zorgen dat er middelen zijn om de kinderen extra's te bezorgen om hun schooltijd aangenamer en leerrijker te maken, verbeteren van de infrastructuur op en rond de school.
 •  Het is een warme school waar contacten op alle niveau hoog in het vaandel worden genomen.
 • Doordat er nogal veel anderstalige (vooral Turkse) kinderen les volgen (+- 50%) is de medewerking van die (Turkse) ouders in de schoolraad van het allergrootste belang. Op deze manier wordt er aan specifieke gevoeligheden gedacht waardoor wij op onze school een perfecte interculturele mix verkrijgen die voor heel de school enthousiasmerend werkt."
 • Het gevoel van appreciatie te krijgen en effectief zaken in beweging te krijgen. Ouders die elkaar 'vinden' en vanuit een engagement (die ze misschien ook elders tonen) de school van hun kinderen wil ondersteunen. Het karakter van een 'dorpsschool in stedelijk gebied.
 • Er is naast een oudercomité ook nog een ‘dream’- team, hier kunnen de ouders vrijblijvend helpende handen zijn op zowel activiteiten van oudercomité als van de school zelf. De mond aan mond reclame.
 • De ouders worden ook op een begrijpelijke manier geïnformeerd over het schoolleven en over de schoolloopbaan van hun kind. Bij problemen speelt men kort op de bal. Waar nodig worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek."
 • De ‘supersfeer’ die heerst in de vergaderingen. Alsook de betrokkenheid van ieder. Alle ideeën worden grondig besproken"
 • De ouders worden ook op een begrijpelijke manier geïnformeerd over het schoolleven en over de schoolloopbaan van hun kind. Bij problemen speelt men kort op de bal. Waar nodig worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek."
 • Ouders willen graag betrokken worden, maar als dit vanuit de school uit wordt opgezet ligt de drempel te hoog. Vorig jaar is er door één van de ouders een groepje gevormd, de 'Ouderbrug' en daar komen meer ouders op af, dan op de eerder door de school zelf geprobeerde initiatieven.
 • De directie en leerkrachten zijn heel gemakkelijk bereikbaar. Dit hoeft niet altijd op één georganiseerd moment maar kan zowel net voor schoolaanvang of 's avonds. De school is ook niet te groot waardoor het persoonlijk contact nog altijd primeert
 • Zeer actieve groep van ouders die tal van activiteiten/initiatieven doen. Open geest binnen schoolbestuur om steeds in dialoog te gaan en te werken aan een samenwerking en doorgedreven communicatie. Onze school ontving vorig jaar ook een label van oudervriendelijke school."
 • Doordat de ouders betrokken worden bij de schoolactiviteiten geeft dit een extra dimensie aan de school. Ouders en school worden zo meer 1 met mekaar.
 • We vinden de luisterbereidheid (vooral) van de directie van groot belang. Zij respecteren de ouders en zien hen als echte participanten. In de vergaderingen van de ouderraad wordt regelmatig de mening van de ouders gevraagd over verschillende onderwerpen van het schoolleven. We zien ook dat er rekening gehouden wordt met vragen, suggesties, opmerkingen, enz. van de ouders.
 • Laagdrempelig. Er is een coördinator op school die gemakkelijk te bereiken is. Hij staat iedere morgen aan de poort. Men kan dus altijd een praatje met hem maken. De directeur kan ook gemakkelijk gecontacteerd worden. Via smartschool kan men tevens contact opnemen met alle leerkrachten."
 • Er wordt gewerkt met verschillende werkgroepen. Zij bereiken elk ook andere ouders. Zo geraken meer mensen betrokken. Er zijn ook activiteiten die de hele buurt betrekken bij het evenement.
 • De combinatie van een schitterende, bereikbare, betrokken directeur en enthousiaste, graag meewerkende, meedenkende, mee-organiserende ouders + een ouderwerking met vele jaren ervaring die goed en zorgvuldig doorgegeven wordt.