Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement

iedereen samen.png

Wijziging vanaf 1 september 2014:

De minimale inhoud van het huishoudelijk reglement van de ouderraad wordt decretaal vastgelegd. De huishoudelijke reglementen dienen conform deze bepalingen te worden aangepast.

De ouderraad bepaalt zijn werking in een huishoudelijk reglement, dat hij zelf opstelt. Het dient minimaal volgende elementen te bevatten:

  • de manier van samenstelling
  • het aantal mandaten
  • de manier waarop nieuwe leden tijdens de mandaatperiode kunnen toetreden tot de raad en de redenen en de manier waarop mandaten vervroegd beëindigd kunnen worden
  • de manier waarop de raad zijn afvaardiging voor de schoolraad bepaalt
  • de manier waarop ervaringsdeskundigen en experten bij de werkzaamheden van de raad kunnen worden betrokken
  • de manier waarop de raad wordt samengeroepen en de vergaderfrequentie
  • de manier van besluitvorming
  • de manier waarop de raad zijn communicatie- en informatieplicht zal realiseren
  • de vakantieperiodes die de termijn schorsen waarbinnen het schoolbestuur (inrichtende macht) het advies van de raad moet beantwoorden (30 kalenderdagen).

Bron: Omzendbrief Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, 16.05.2014

Leidraad voor het opstellen van een huishoudelijk reglement voor de decretale ouderraad

KOOGO stelt een leidraad voor voor het opstellen van een huishoudelijk reglement voor de decretale ouderraad op. Deze leidraad bevat alle wettelijk voorgeschreven elementen van het huishoudelijk reglement voor een decretale ouderraad.

Hier kan je er meer over lezen