Samenstelling van de ouderraad

iedereen samen.png

De ouderraad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar. Jaarlijks kan men een oproep doen naar nieuwe leden. Nieuwe ouders krijgen zo de kans toe te treden en/of uittredende leden kunnen vervangen worden.

De zetelende ouderraad bepaalt via het huishoudelijk reglement de manier waarop deze raad voor de volgende mandaatperiode zal worden samengesteld. De voorwaarden van de samenstelling zijn dat alle ouders op de hoogte worden gebracht en betrokken worden bij de samenstelling van de ouderraad en zich kandidaat kunnen stellen.

Als de zetelende ouderraad nalaat om dit te bepalen of als er nog geen ouderraad is, staat het schoolbestuur samen met de schoolraad in voor de samenstelling van de ouderraad via verkiezingen. Als er al een andere vorm van ouderwerking is op school, is het uiteraard aangewezen dit in samenspraak te doen.

Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen en is stemgerechtigd. Als er minder kandidaten zijn dan het aantal toe te wijzen mandaten of als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal toe te wijzen mandaten, zijn de kandidaten die op de kandidatenlijst worden vermeld van rechtswege verkozen en wordt de verkiezingsperiode als beëindigd beschouwd.

De directie en/of leerkrachten maken geen deel uit van de ouderraad, maar kunnen wel uitgenodigd worden. In het licht van een goede communicatie tussen school(team) en ouderwerking is het echter wel aan te raden om de directie en/of leerkrachten op de hoogte te brengen en/of uit te nodigen.