Elke ouder is een betrokken ouder.

Ouderbetrokkenheid thuis is op de eerste plaats goed voor betere schoolse prestaties! En

kinderen en jongeren voelen er zich gewoonweg beter bij. Het is de taak en de uitdaging van

de school om alles in het werk te stellen opdat leerlingen en ouders zich goed voelen op

school.

 

Algemeen kan men daarom stellen dat het creëren van een positieve sfeer en het zich

positief uitlaten over de mogelijkheden – daar gaat het toch om in iemands

onderwijsloopbaan - van het kind belangrijk zijn voor een … positief effect.

 

Het is noodzakelijk dat deze instelling aanwezig is bij de ouders én de school. Nog

belangrijker is dat men deze instelling bij elkaar herkent, erkent en waardeert. De dialoog

die vanuit deze invalshoek ontstaat, opent ruimere perspectieven voor de leerling en draagt

bij tot wederzijds begrip tussen leraren en ouders.

 

Is ouderbetrokkenheid in deze context een voorwaarde voor ouderparticipatie?

 

Het betrekken van ouders is een absolute voorwaarde om te komen tot het wederzijdse

engagement dat men van elkaar verwacht. Alleen zo kunnen leraren en ouders van de

opvoeding en vorming van jongeren een succesverhaal maken.

 

Ouders voelen zich het meest gewaardeerd als er wederzijds respect is, als ze zich

gewaardeerd voelen als positief kritische bondgenoten. Open en eerlijke communicatie en

erkenning van elkaars deskundigheid staan centraal in zo’n relatie.

 

Vanuit de ouderwerking is dit moeilijker te realiseren in het

secundair onderwijs omdat het kleinere kader van juffen en meesters van het basisonderwijs

daar plaats maakte voor een groter aantal vakleraren. Deze vaststelling belet niet dat

ouderbetrokkenheid een aandachtspunt/werkpunt moet zijn van het hele schoolteam.

 

Scholen moeten daarom een beleid voeren waarin plaats is voor een relatiecultuur, zowel

formeel als informeel. Naast formele oudercontacten, zijn er legio andere mogelijkheden tot

informeel contact: een open klasdag, een restaurantdag, een wetenschapsdag, een

projectdag Europalia, een vakoverstijgend project, sportwedstrijden …

 

Om zich welkom te voelen op school, moet een laagdrempelige cultuur op school aanwezig

zijn. Men moet zich in alle opzichten welkom voelen op een school. Zo kunnen ouders

concreet participeren aan de vorming van hun kind en dit in de ruimste betekenis van het

woord.

 

Bron : www.ouderbetrokkenheid.be visietekst ouderbetrokkenheid