Huishoudelijk reglement, hoe begin je er aan?

Een goed huishoudelijk reglement is een stevige basis voor een verantwoorde werking .

Maar hoe begin je daar nu aan?

Binnen KOOGO hebben wij een stappenplan opgesteld om tot een goed en doordacht huishoudelijk reglement te komen. Naast dit stappenplan heeft KOOGO ook een vragenlijst opgesteld die een ouderwerking in staat stelt om zelf hun huishoudelijk reglement op te stellen. Deze vragenlijst houdt rekening met onderstaand stappenplan.

Stap 1 Wie ?

Wie neemt deze taak op zich, wie is er betrokken?

Een huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de zetelende ouders van de (bestaande) ouderwerking, de nieuwe ouders en met raadgevende stem door een afvaardiging van het schoolteam (liefst van elke afdeling) en de directie.

Je kan het huishoudelijk reglement opstellen met de hele groep of met een deelgroep (werkgroep ). Het is wel belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt en uiteindelijk achter het (nieuwe) huishoudelijke reglement staat.

Maak een “stappenplan”. Wie, hoe, waar, wanneer,...
Enkele tips:

  • Zijn alle leden van de ouderwerking van begin tot eind direct betrokken bij het uitschrijven van het reglement?

  • Zitten enkele leden samen (werkgroep) om een eerste voorstel te schrijven, om dit daarna aan alle leden voor te leggen?

  • Wanneer wordt het schoolteam betrokken bij het opstellen van het huishoudelijk reglement? Vanaf het begin? Of net voor de definitieve versie?

  • Hoe en wanneer informeren we alle ouders van de school?

Het vraagt wat meer tijd en werk om dit allemaal duidelijk af te spreken, maar het zijn belangrijke stappen. Het nieuwe huishoudelijke reglement zal helpen bij een goede werking waar iedereen achter staat. Het zijn de ‘spelregels’ van je werking

 

stap 1 | stap 2 | stap 3| stap 4 | stap 5 |naar top

Stap 2 Missie - Visie - Doelstellingen

Van voorstel naar daden!

Missie : Waar willen wij als ouderwerking toe bijdragen ?

Visie : Waar willen wij als ouderwerking werk van maken ?

Doelstelling

Algemene doelstellingen:

De basisdoelstelling van de ouderwerking is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, kind en school.

De ouderwerking heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

De ouderwerking wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere samenwerking tussen school en ouders. Dit vooral om het welbevinden van alle kinderen op school te verzekeren.

Specifieke doelstellingen:

Deze doelstellingen zijn specifiek voor elke ouderwerking!

Goede afspraken maken goede vrienden!

 

stap 1 | stap 2 | stap 3stap 4 | stap 5 |naar top

Stap 3 Organisatievorm kiezen

Welke vorm van ouderwerking willen wij zijn?

Tip: wij raden enkel een vzw aan als de ouderwerking ‘personen in dienst heeft’!

stap 1 | stap 2 | stap 3stap 4 | stap 5 |naar top

Stap 4 Huishoudelijk reglement

De inhoud van het huishoudelijk reglement

Eens alles afgesproken is, moet de inhoud van het huishoudelijk reglement uitgeschreven worden.
Houd rekening met de missie, visie en doelstellingen en de gemaakte afspraken. Dit alles moet in het reglement opgenomen worden.

Een huishoudelijk reglement kan ‘evolueren in de toekomst'. Een jaarlijkse evaluatie, met mogelijkheden om aan te passen en te verbeteren, vraagt misschien iets meer tijd, maar zorgt er wel voor dat het een huishoudelijk reglement ‘op maat’ van de ouderwerking blijft!

Aan de slag voor het huishoudelijk reglement van de decretale ouderraad.

Aan de slag voor het huishoudelijk reglement van de ouderwerking, feitelijke vereniging.

Gaat u toch voor een vzw, neem eventueel contact op met het Vlaams studie- en documentatiecentrum voor vzw’s: VSDC

stap 1 | stap 2 | stap 3stap 4 | stap 5 |naar top

Stap 5 Communiceren

Hoe gaan we communiceren over onze werking?

Als de inhoud van het huishoudelijk reglement is uitgeschreven, en in onderling overleg met de ouderwerking is goedgekeurd, is het belangrijk om dit, vóór de definitieve versie, voor te leggen aan het schoolteam en de directie.

Er kunnen zo nodig nog altijd aanpassingen worden gedaan.

Het huishoudelijk reglement kan dan bekend worden gemaakt aan alle ouders, de schoolraad, het schoolbestuur of de inrichtende macht, de leerlingenraad ,... Overweeg vooraf goed hoe je het huishoudelijk reglement kenbaar wil maken. Is er bijvoorbeeld een ‘ouder-infobord’, een website, promotiefolder,... dan zijn dit misschien de goede kanalen.

Naast het huishoudelijk regelement is het belangrijk om de werking van de ouderwerking zichtbaar te maken. Zo bestaat de kans dat er nieuwe leden zullen toetreden. Ook de slagkracht en draagkracht van de ouderwerking zal hier baat bij hebben. Probeer de ouderwerking ‘op de kaart’ te zetten.

Denk aan het volgende:

•             Wie is wie in de ouderwerking?

•             Wat doet de ouderwerking?

•             Wat zijn de resultaten van de activiteiten/adviezen?

Wees creatief om dit te communiceren. Dit wordt sneller opgepikt door de andere ouders!

We willen ook jullie aandacht vestigen op het belang van het betrekken van zo veel mogelijk ouders en liefst met een zo divers mogelijke achtergrond. Dit vraagt vaak extra veel inzet en is niet altijd even gemakkelijk. We hopen dat alle ouders een kans krijgen om zich in te zetten voor het belang van goed onderwijs, ook ouders die dit wat moeilijker onder woorden kunnen brengen.

stap 1 | stap 2 | stap 3stap 4 | stap 5 |naar top