HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD (decretale)

OUDERRAAD (decretale)PDF_button.png

versie website  8 oktober 2015

Woord vooraf:

Dit huishoudelijk reglement is hoofdzakelijk opgesteld in vraagvorm. Bedoeling is dat u, door op deze vragen te antwoorden, automatisch komt tot een organisatie-eigen huishoudelijk reglement.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD (decretale)

1. Situering

De ouderraad van …, is aangesloten bij de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs, KOOGO vzw, als de school waaraan hij verbonden is behoort tot het Onderwijsnet van steden, gemeenten en provincies.

Waar is de maatschappelijke zetel van de ouderraad gevestigd?

Aan wie is het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voorgelegd (aan het schoolbestuur?, de

directie?),zodat de Ouderraad van … een 'erkende decretale ouderraad’ is?

 

2. Samenstelling

2.1. Wie kan deel uitmaken van de ouderraad? Hoe kan een ouder zich aanmelden om lid te worden van de ouderraad? Bij wie moet hij zich aanmelden?

2.2.Welke  leden zetelen in de ouderraad? Zetelen zij ook in de werkgroepen? 

2.3. Welke leden worden steeds uitgenodigd op de vergaderingen van de ouderraad? Op welke wijze?

2.4. Tip: De directeur en het schoolteam zullen als waarnemende leden de school vertegenwoordigen op de vergaderingen van de ouderraad. Zij hebben een raadgevende stem.  Zij zverzorgen de communicatie naar het ganse schoolteam.

2.5. Tip: Ervaringsdeskundigen en experten kunnen op uitnodiging als waarnemende leden de vergaderingen van de ouderraad bijwonen.

2.6. Wanneer vervalt het lidmaatschap van een lid?

2.7. Hoe kan een lid zelfstandig uit de ouderraad stappen?

3. Mandaten

3.1. Welke ouder kan een mandaat opnemen? Zijn de mandaten in de ouderraad beperkt of onbeperkt? Welke mandaten heeft de ouderraad en hoeveel? (vb. voorzitter (1) – secretaris (1) – verslaggever(s) (1 of 2) – lid (onbeperkt of aantal))

4. Bestuur

4.1. Hoe worden de mandaten verkregen? Worden deze verkozen volgens democratische principes? Wordt er rekening gehouden met de continuïteit? Moet me minstens een aantal jaar lid zijn om een mandaat op te nemen? 

4.2. Voor welke periode nemen de mandatarissen dit op?

4.3. Tip: De ouderraad heeft het recht de leden voor de geleding ouders in de schoolraad aan te duiden uit de ouderraad. Hoe verwoord je dit in het huishoudelijk reglement?

4.4. Worden de mandatarissen verplicht om hun kennis en documenten (algemene, draaiboeken, financiële, …) te delen met de andere leden en deze kennis en documenten (algemene, draaiboeken, financiële, …) door te geven na het beëindigen van hun functie om de continuïteit van de werking te garanderen?

4.5. Wanneer is men geen lid meer van de ouderraad? (zie 2.6)

 

5. Bevoegdheden van de ouderraad

5.1. Tip: De ouderraad heeft een informatieplicht om te communiceren naar alle ouders van de school over hun werking, hun activiteiten, standpunten en over de wijze waarop zij hun bevoegdheden uitoefenen.Dit staat in het Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. Hoe verwoord je dit in het huishoudelijk reglement?

5.2. Tip: De ouderraad kan op vraag van de schoolraad, maar ook op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden opgesomd in artikel 21 van het Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. Het schoolbestuur geeft na ontvangst van dit advies binnen dertig kalenderdagen een met redenen omkleed antwoord. Elk desbetreffend advies van de ouderraad wordt ter informatie bezorgd aan de overige voormelde raden en de schoolraad.Hoe verwoord je dit in het huishoudelijk reglement?

5.3. Welke taken en opdrachten neemt de ouderraad verder op? 

6. Vergaderingen

6.1. Tip: De mandatarissen en de afgevaardigden van het schoolteam staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van de ouderraad.

6.2. Hoe vaak vergadert de ouderraad per schooljaar? Op welke wijze worden de leden uitgenodigd voor de vergaderingen? Waar gaan de vergaderingen meestal door? En op welk moment en tijdstip?

6.3. Door wie wordt de agenda opgemaakt? Hoe kunnen leden agendapunten indienen voor de vergaderingen van de ouderraad?

 

7. Besluitvorming

7.1. Tip: Bij het nemen van beslissingen wordt er gestreefd naar een akkoord tussen de  leden. Op verzoek of wanneer er geen akkoord bereikt wordt kan er overgegaan worden tot een stemming. Dan geldt de eenvoudige meerderheid (de helft plus 1).

7.2. Wanneer kan men overgaan tot geheime stemming?

7.3.  Tip: Persoonsgebonden materie (met betrekking tot ouders, leerlingen, leerkrachten, school, relaties) mag geen invloed hebben op de beslissingen.

8. Verslaggeving en communicatie

8.1. Wie maakt het verslag? Wie staat in voor de verspreiding van het verslag naar alle ouders en het schoolteam? Welke punten moeten zeker vermeld staan in het verslag? Welke documenten en nota’s worden eventueel bijgevoegd?

8.2. De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten, het bekendmaken van zijn standpunten/beslissingen en de communicatie van zijn werking naar alle ouders van de school. Op welke wijze gebeurt dit?

8.3. Op welke wijze worden uitnodigingen van de activiteiten verspreid?

8.4. Tip: In gepubliceerde verslagen van de ouderraad zullen geen namen van leerlingen en volwassenen genoemd worden, enkel indien dit nodig is voor de werking.

9. Vakantieperiodes

9.1. Tip: De ouderraad houdt zich aan de vakantieperiodes van de school waaraan hij verbonden is. (zie bijlage)

 

Bijlage:

  • Vakantieperioden lopend schooljaar

Plaats en datum

 

Handtekeningen ter goedkeuring,

Mandatarissen

Leden