Feitelijke vereniging of vzw?

ORGANISATIEMODELLEN VOOR FINANCIËN, VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN OUDERWERKINGEN

pdfdownload.png

OUDERWERKING ALS FEITELIJKE VERENIGING (FV)

OUDERWERKING ALS ZELFSTANDIGE VZW

Statuut

 • Feitelijke vereniging
 • Geen decretale verankering met de school
 • Ouderwerking en school (schoolbestuur) zijn twee afzonderlijke entiteiten
 • Vereniging Zonder Winstoogmerk
 • Zelfstandige juridische entiteit
 • Geen decretale verankering met de school
 • Ouderwerking en school (schoolbestuur) zijn twee afzonderlijke entiteiten

Activiteiten

 • Kan activiteiten organiseren in samenspraak met de school of op eigen initiatief
 • Kan samen met de school overleggen over thema's die ouders en kinderen aanbelangen
 • Kan activiteiten organiseren in samenspraak met de school of op eigen initiatief
 • Kan samen met de school overleggen over thema's die ouders en kinderen aanbelangen

Boekhouding

 • Eventuele gelden beheerd door de bestuurders van de vereniging
 • Boekhouding beperkt tot bijhouden van kasboek en bewijzen
 • Gelden ouderwerking en gemeentelijke gelden (school) mogen niet vermengd worden
 • Boekhouding verplicht volgens de vzw-wetgeving (grote of kleine vzw)
 • Gelden ouderwerking en gemeentelijke gelden (school) mogen niet vermengd worden

Andere verplichtingen

 • Informatieplicht naar vrijwilligers (vrijwilligerswet)
 • Informatieplicht naar vrijwilligers (vrijwilligerswet)

Besteding van de verzamelde gelden

 • Zelfstandig beheer en autonome besteding, maar bij voorkeur in overleg met de school
 • Onderscheid tussen verbruiks- en gebruiksmateriaal
 • Alle materiële en financiële schenkingen aan de school kunnen best gebeuren via een schenkingsformulier vermits de gemeente automatisch eigenaar wordt (zie schenkingsformulieren via website KOOGO)
 • Beheer en besteding door de Raad van Bestuur van de vzw, overeenkomstig de statuten van de vzw
 • De vzw-statuten voorzien dat de besteding gebeurt in het voordeel van de school waarvoor de oudervereniging actief is

Verzekering

 • BA: via schoolpolis (ook BA van de natuurlijke personen die de ouderwerking vormen)

Voorwaarde: school moet activiteit ouderwerking als “schoolactiviteit” erkennen

 • LO:  leden ouderwerking niet via schoolpolis. Wél via LO gemeentelijke vrijwilligers indien aangesteld door school (gemeenteschool)
 • Als een ouderwerking een activiteit wil organiseren zonder overleg en toestemming met de school, dient zij hier zelf de nodige verzekeringen voor af te sluiten (BA en LO)
 • Als zelfstandige, juridische persoonlijkheid moet men zelf verzekeringen afsluiten
 • Een polis voor burgerlijke aansprakelijkheid én ongevallen voor alle vrijwilligers waarop men beroep doet én voor alle georganiseerde activiteiten

 

 

Verantwoordelijkheid

 • Alle activiteiten die de ouderwerking plant en organiseert in overleg met de school vallen onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
 • Als een ouderwerking een activiteit wil organiseren zonder overleg met de school, kan elk lid van de ouderwerking hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele negatieve gevolgen van genomen beslissingen of georganiseerde activiteiten
 • De vzw is als organisatie verantwoordelijk voor de correct genomen beslissingen en de georganiseerde activiteiten
 • Indien er geen kwaad opzet of moedwil in het spel is, wordt hier normaal niet de hoofdelijke aansprakelijkheid ingeroepen

Voornaamste voordelen

 • Meer vrijheid in organisatie van activiteiten en besteding van de opbrengsten maar wel rekening houdend met het eigenaarschap van de gemeente bij schenking
 • Meer vrijheid in organisatie van activiteiten en besteding van de opbrengsten
 • Geen hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden

Mogelijke nadelen

 • Geen rechtspersoonlijkheid
 • Geen afgescheiden vermogen
 • Geen strikte scheiding tussen het vermogen van de vereniging en dat van de leden
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid van elk lid van de vereniging bij eventuele ongevallen, schade aan derden en financiële problemen
 • Problemen indien identificatiedocument 'feitelijke vereniging' bij de bank niet in orde is
 • Zorgen voor opmaak en bijhouden van het papierwerk: statuten, verslagen, boekhouding, ledenlijsten, jaarrekening,…
 • Financiële kost (wijziging statuten, ledenlijst...) en fiscale verplichtingen, btw…
 • Verplichte verzekeringen
 • Strikte regelgeving VZW (boete bij niet navolgen)

Meer info: ludo.claes@ovsg.be of 0473/72 54 19