Rechten, plichten en bevoegdheden van de ouderraad

iedereen samen.png

In tegenstelling tot een oudercomité (of andere benaming en vorm van ouderwerking), heeft de ouderraad decretaal vastgelegde bevoegdheden. De ouderraad heeft een ondersteunende rol ten aanzien van de schoolraad.

Vertegenwoordiging schoolraad

Een ouderraad kan ouders afvaardigen naar de schoolraad. Dit is een formeel participatieorgaan op school waar naast ouders, ook het personeel, de lokale gemeenschap en (in het SO) de leerlingen vertegenwoordigd zijn. Is er geen ouderraad, dan organiseert het schoolbestuur verkiezingen onder alle ouders en is een band met de ouderwerking niet gegarandeerd.

 

Adviesbevoegdheid

De ouderraad kan zowel op vraag van de schoolraad als op eigen initiatief advies uitbrengen aan de schoolraad. De ouderraad kan zich uitspreken over alle aangelegenheden waarover de schoolraad overlegbevoegdheid heeft:

 • De bepaling van het profiel van de directeur: wat verwacht de schoolraad dat een directeur moet kunnen, kennen en zijn?
 • Het studieaanbod: welke studierichtingen biedt de school aan?
 • De samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bijv. samenwerking rond verkeersveiligheid, milieu…
 • Het busvervoer van leerlingen als dat door de school wordt georganiseerd;
 • Het nascholingsbeleid: waarover en wanneer volgen de leraren nascholing?
 • Het beleid met betrekking tot experimenten en projecten: bijv. zaken uit de hervorming van het SO al toepassen, een project rond kinderrechten…
 • Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het basisonderwijs en het beleidsplan/-contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 • Infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd (goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als gevolg van niet te voorziene gebeurtenissen moeten niet verplicht worden overlegd met de schoolraad);
 • De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten: wanneer vallen de pauzes, minder leerlingen per klas, uren besteed aan zorg…
 • Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bijv. drankautomaten, schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties…
 • Het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking van de resultaten van de doorlichting;
 • Het gelijke-onderwijskansenbeleid in het SO.

De schoolraad overlegt over deze thema’s met het schoolbestuur en/of de directeur. De ouderraad bereidt het standpunt van de ouders voor.

Het schoolbestuur geeft na ontvangst van het advies een gemotiveerd antwoord binnen 30 kalenderdagen.

Elk advies van de ouderraad wordt ter informatie bezorgd aan de overige deelraden en de schoolraad.

 

Informatie en communicatie

Om een degelijk advies te geven aan de schoolraad, moet de ouderraad over voldoende informatie beschikken. De ouderraad heeft daarom recht op informatie. Dit recht wordt uitgeoefend via de oudervertegenwoordigers in de schoolraad. Dit betekent dat als de ouderraad een vraag naar informatie heeft, deze via de leden van de schoolraad aan het schoolbestuur gericht moet worden.

De ouderraad heeft een informatie- en communicatieplicht over de activiteiten en standpunten tegenover al het personeel, alle leerlingen en alle ouders.