20 jaar KOOGO: de interviews

20 jaar KOOGO, erevoorzitter Herman Janssens vertelt:


20 jaar KOOGO en daarvan maakte ik 16 jaar mee!
Het begon allemaal vrij eigenaardig. In elke provincie kwam er een eigen koepel van ouderverenigingen. In Antwerpen heette die WEKO (WErkgroep Koepel Ouderverenigingen). Alle ouderverenigingen van het gemeentelijk onderwijs werden aangezocht om aan te sluiten. Als voorzitter van onze lokale ouderwerking ben ik in 1990 toegetreden lid geworden.
In 1996 ontstond KOOGO als Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs. Er kwam al snel een vraag naar afvaardiging vanuit de provinciale koepels die nadien een na een verdwenen. Als afgevaardigde van WEKO werd ik bestuurslid van KOOGO in 1998. Na enkele jaren werd ik ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en van 2003 tot 2014 voorzitter van KOOGO.
In een tijdspanne van zovele jaren gebeurt er uiteraard heel wat. Maar een van de zaken die het meest in mijn herinnering blijft, is het ontstaan van een samenwerking tussen de ouderkoepels van de verschillende onderwijsnetten naar aanleiding van het oprichten van de Lokale Overlegplatforms (LOP) in Vlaanderen. Ik mocht hier een bevoorrechte getuige van zijn en een enthousiaste medewerker in het LOP Antwerpen. Daarnaast is er natuurlijk ook de viering van 10 jaar KOOGO in de Bijloke in Gent en enkele ontmoetingen met Frank Vandenbroucke, een van de ministers van onderwijs die ik mocht kennen.
KOOGO heeft me steeds heel nauw aan het hart gelegen, en nog! Het is een organisatie die moet blijven bestaan. Daar is natuurlijk heel wat voor nodig zeker gezien de groei die KOOGO meegemaakt heeft het voorbije decennium. Meer middelen, zowel personeel als financieel, zijn nodig om aan alle vragen te kunnen blijven beantwoorden. Een werking op provinciaal niveau zou zeker een meerwaarde kunnen zijn maar wellicht weinig realistisch op dit moment. Het zou zeker de scholen en ouderwerkingen met veel kansarme ouders ten goede komen. Zij hebben een actieve ondersteuning het meest nodig. Wanneer hier een actief ondersteuningsbeleid kan gevoerd worden, kunnen de ouders sterker gemaakt worden om de school op een constructieve manier te ondersteunen Dan zullen we pas echt van gelijke kansen en rekening houden met de aanwezige diversiteit kunnen spreken.
Nog een goede raad aan alle ouders met kinderen in het gemeentelijk onderwijs. Zorg dat je kinderen in het gemeentelijk onderwijs blijven. Het aanvaard elk kind en elke ouder zonder vooroordelen en dat is een grote sterkte!

Met genegen groeten

Herman Janssens
 

Patriek Delbaere (Algemeen directeur OVSG)

Hoe ben je actief betrokken geraakt bij de ouderwerking? Wat was je eerste ervaring met KOOGO?
Ik werd actief betrokken bij KOOGO vanuit mijn functie als jurist en later als algemeen directeur van OVSG.
Ik herinner me nog het eerste participatiedecreet, toen ik samen met vertegenwoordigers van KOOGO op stap ging om infovergaderingen te organiseren voor schepenen, directeurs en vertegenwoordigers van de ouders om hen te helpen bij de ‘verkiezing’ van hun participatieraad en de decretale verplichtingen daarbij.

Hoe ben je actief bij KOOGO betrokken geraakt?
Als algemeen directeur van OVSG werd ik toegetreden lid bij de Raad van Bestuur van KOOGO, wat ik nog steeds ben. Ik probeer inde mate van het mogelijke de vergaderingen bij te wonen en de vinger aan de pols te houden bij de reacties van de ouders.
Vanuit OVSG geven we heel veel hand- en spandiensten aan KOOGO; helpen bij de boekhouding, de personeelsadministratie, juridische ondersteuning...
Er is steeds een goede verstandhouding geweest met de opeenvolgende coördinatoren van KOOGO en hun medewerkers.

Wat was, tot nu toe, je mooiste ervaring met KOOGO?
Er zijn meerdere mooie ervaringen met KOOGO. Ik denk spontaan aan de ontstaansgeschiedenis van de participatieorganen en de viering van 10 jaar KOOGO in Gent. Daar mocht ik naast Frank Vandenbroucke plaatsnemen om een cabaretgroep te zien optreden die via liederen de draak stak met het onderwijsgebeuren. De toenmalige minister was geheel ontdooit na het optreden Het was een van de weinige keren dat ik hem zo ontspannen heb geweten en nadien nog lang bleef napraten met alle aanwezigen.
Een andere mooie ervaring was de promotiecampagne ‘Goed Gekozen’ van KOOGO waarbij kiezen voor het gemeentelijk onderwijs als een bewuste en goede keuze gepromoot werd.

Hoe zie je de rol van KOOGO in de nabije toekomst?
De rol van KOOGO zie ik in de toekomst nog toenemen in belangrijkheid. Het engagement van ouders in de school is veruit het sterkst in de basisschool en net daar staan KOOGO en OVSG sterk. Ouders en school kunnen, als zij goed samenwerken, elkaar versterken. Hierbij is KOOGO een belangrijke bruggenbouwer. Als het al eens misloopt tussen ouderwerking en school zijn zij de ideale tussenpersoon. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de ouderwerking wanneer er ondersteuning nodig is.

Wat is jouw boodschap aan alle ouders met kinderen in het gemeentelijk onderwijs?
Bedankt om te kiezen voor een school met een sterk lokaal merk, ingebed in de buurt en met een nabij schoolbestuur.
Schenk aandacht aan het belang van de waarden van de school in samenhang met de waarden van de ouders en dat in een steeds diversere samenleving.

Soetkin Bauwens (Voorzitter Raad van Bestuur KOOGO)

Hoe ben je actief betrokken geraakt bij de ouderwerking? Wat was je eerste ervaring met KOOGO?
Bij mij ging het omgekeerd. Ik kende eerst KOOGO en pas daarna de ouderwerking op school.
Mijn allereerste ervaring met KOOGO dateert al van 2005 toen ik als medewerker van OVSG werkte aan een driejarig project “op weg naar een millenniumschool”. Daarover vertel ik straks meer over.
Binnen dit project was ouderparticipatie een van de pijlers. Annick Denys was als medewerker van KOOGO deeltijds actief binnen deze werking. Als Annick in Brussel was, hadden we regelmatig korte overlegmomenten om ons ondersteunings- en begeleidingswerk af te stemmen. Door deze samenwerking tussen OVSG en KOOGO leerde ik ook de visie van KOOGO op ouderparticipatie en hoe ze dit in de praktijk brengen van nabij kennen.

Hoe ben je actief bij KOOGO betrokken geraakt?
Toen ik kinderen kreeg en de oudste de instap deed in een stedelijke kleuterschool kwam Bart Van Dijck, toen coördinator van KOOGO, al snel vragen of ik geen interesse had om deel uit te maken van de bestuursorganen van KOOGO.
Dat was in 2009 en tot nu toe ben ik nog steeds actief binnen de Raad van Bestuur.

Wat was, tot nu toe, je mooiste ervaring met KOOGO?
De verhalen van scholen, directies, leerkrachten die met de ondersteuning van de KOOGO samen school maken, blijft het mooiste en is ook de essentie. KOOGO vertaalt op het eerste zicht moeilijke materie naar ouders die er op hun beurt mee aan de slag kunnen gaan. Ik denk hier aan structuur, financiën en verzekering van de ouderwerking.
Ook de blije gezichten van kinderen, ouders en grootouders tijdens activiteiten naar aanleiding van de grote voorleesdag zijn hartverwarmend. Het zijn op het eerste zicht kleine dingen, maar het zijn wel die dingen die het verschil maken.
Als ouders me met enthousiasme aanspreken over de manier waarop KOOGO hen op weg geholpen heeft en ondersteuning gegeven heeft, dat maakt me blij.

Hoe zie je de rol van KOOGO in de nabije toekomst?
Om zijn rol nog nadrukkelijker te kunnen waar maken, wens ik KOOGO meer personeel. Zo kunnen ze wegen op het beleid en nog meer de kaart van de kwetsbare ouder trekken. KOOGO maakt nu al een verschil, maar nog op te beperkte schaal, geheel onterecht. Upscaling dus om de stem van ouders luider te laten klinken.

Wat is jouw boodschap aan alle ouders met kinderen in het gemeentelijk onderwijs?
Je hebt goed gekozen want binnen het gemeentelijk onderwijs maken ouders mee school. Ik nodig jullie uit om samen met het schoolteam van jullie kind(eren) te bouwen aan een warme school waar alle kinderen welkom zijn en talenten kansen krijgen. Heb je zin om onder welke vorm dan ook deel te nemen aan het schoolleven? Aarzel niet en zet de stap! Spreek andere ouders of leerkrachten aan en biedt je eigen talent aan. In het gemeentelijke onderwijs is plaats voor iedereen, ook voor de ouders.

Jan Stevens (Ex-coördinator KOOGO)

Hoe ben je actief betrokken geraakt bij de ouderwerking? Wat was je eerste ervaring met KOOGO?
In de school van mijn kinderen stond ik aan de wieg van de opstart van een oudercomité. Het was een groep gedreven ouders die o.a. instonden voor een project speelplaatsverfraaiing.
Nadien zat ik in mijn school als afgevaardigde van de leerkrachten in het oudercomité.
Ook nu nog ben ik als grootouder betrokken bij de school van mijn kleinkinderen via een boekenproject en voorlezen.
De eerste ervaring met KOOGO was de vacature voor stafmedewerker. Het sloot aan bij mijn engagement op school en de overtuiging dat ouders hierin een plaats moeten hebben.

Hoe ben je actief bij KOOGO betrokken geraakt?
Zoals zojuist verteld zag ik de vacature voor een stafmedewerker bij KOOGO. Ik deed mee met de selectieprocedure en kon daarna starten.

Wat was, tot nu toe, je mooiste ervaring met KOOGO?
De rijkste en tegelijk meest beangstigende ervaring was voor mij de inspraak die je als ouderkoepel kreeg bij de beleidsvorming in onderwijs. De stem van ouders vertolken in belangrijke onderwijsdossiers zoals het inschrijvingsrecht en de maximumfactuur in het basisonderwijs.
Ook de gesprekken met directies, leerkrachten en ouders om bij conflicten terug ‘on speaking terms’ te geraken. De samenwerking met OVSG als onderwijskoepel was eveneens een heel aangename ervaring.

Hoe zie je de rol van KOOGO in de nabije toekomst?
Unisono met Bart.
KOOGO moet verder werk maken van het educatief partnerschap tussen school en ouders. Een verbreding van de slagkracht als ouderkoepel is daarbij een voorwaarde. De overheid is hier aan zet en moet dit faciliteren met meer middelen en een aangepaste beheersovereenkomst.
KOOGO moet de Vlaamse overheid mee overtuigen dat er binnen de opdracht van leerkrachten voldoende tijd en ruimte moet uitgetrokken worden voor contact en dialoog met ouders.

Wat is jouw boodschap aan alle ouders met kinderen in het gemeentelijk onderwijs?
Als ouder moet en mag je in dialoog gaan met leerkrachten en directie. Wederzijds respect voor elkaars verantwoordelijkheden is een belangrijke voorwaarde hierbij. Kinderen zijn een heel waardevol sociaal kapitaal!

Bart Van Dijck (Ex-coördinator KOOGO)

Hoe ben je actief betrokken geraakt bij de ouderwerking? Wat was je eerste ervaring met KOOGO?
In mijn periode als directeur basisonderwijs maakte ik een wissel in de ouderwerking mee die geleid heeft tot een knap resultaat.
Ik heb steeds de ouderwerking ervaren als een absolute meerwaarde op school en dat niet alleen door het opzetten en ondersteunen van activiteiten. Ook als stem naar het schoolbeleid en als vertegenwoordiger van alle ouders zijn zij belangrijk.
Mijn eerste kennismaking met KOOGO was een toelichting op mijn school over verkeersveiligheid.

Hoe ben je actief bij KOOGO betrokken geraakt?
Bij mij liep het ongeveer zoals bij Jan. In het kader van een nieuwe uitdaging in mijn loopbaan ging ik in op de vacature voor een stafmedewerker bij KOOGO en werd geselecteerd. Zo hebben Jan en ik nog enkele jaren als collega’s gewerkt bij KOOGO.

Wat was, tot nu toe, je mooiste ervaring met KOOGO?
Hier kan ik Jan perfect in bijtreden. Daarnaast denk ik ook aan het bestendigen van de solvabiliteit van KOOGO op beleidsniveau als gerespecteerde partner van de overheid. Dit kwam vooral tot uiting in het loyaal uitvoeren van de beheersovereenkomst via een oordeelkundig gebruik van medewerkers en middelen.
Het meewerken aan een meer professionele raad van bestuur was eveneens een mooie ervaring.

Hoe zie je de rol van KOOGO in de nabije toekomst?
Unisono met Jan.
KOOGO moet verder werk maken van het educatief partnerschap tussen school en ouders. Een verbreding van de slagkracht als ouderkoepel is daarbij een voorwaarde. De overheid is hier aan zet en moet dit faciliteren met meer middelen en een aangepaste beheersovereenkomst.
KOOGO moet de Vlaamse overheid mee overtuigen dat er binnen de opdracht van leerkrachten voldoende tijd en ruimte moet uitgetrokken worden voor contact en dialoog met ouders.

Wat is jouw boodschap aan alle ouders met kinderen in het gemeentelijk onderwijs?
Kiezen voor het gemeentelijk onderwijs is kiezen voor een onderwijsnet met een zeer nabij bestuur dat best kan inspelen op de lokale noden!

Doawnload hier de interviews!